งานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC) ประจำปี 2556 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม